ఊహలన్నీ ఊసులై..

తోడు


ఒంటరిగా ఉన్న నన్ను చూసి.. చంద్రుడు కన్ను గీటు నవ్వుతున్నాడు పవణుడు ఈల వేసి గోల చేస్తున్నాడు వరుణుడు చేయి గిల్లి కవ్విస్తున్నాడు!! కలలోని నీవు నిజమై

Continue reading

రామ కనవేమిరా??


నా స్వామిని పేరులో నింపుకున్న ఓ చిలుకా..నా స్వామి స్పర్శ తాకి ధణ్యమైన ఓ ఉడతా..నా స్వామి పాద ధూళి తాకిన ఓ నేలా..నా స్వామికి ఎంగిలి

Continue reading

క్షణం – మరుక్షణం


నీవు ఎదురుపడిన ప్రతిసారి మాటలు మరిచిన పెదవులు తెగ వణుకుతాయి ఒక క్షణం మదిలో దాచుకున్నవన్నీ కళ్ళు చదివిపెడతాయి మరుక్షణం నీ చేతిలో చేయి వేసి, అడుగులో

Continue reading

జ్ఞాపకాలు


ఒక రోజు ఫిసిక్స్ క్లాసులో ఎదో మాటల మధ్యలో, “గంగా నదిలో పూజ చేసిన సామాగ్రి అంతా వేస్తారు; గంగలో చాలా మంది స్నానాలు చేస్తారు. నానా

Continue reading

పరిచయం


సాయం సంధ్యవేళ, సముద్ర తీరానా.. ఇసుకలో భారంగా నడిచే పాదాలు, అయినా అలసిన మనసుని తట్టి లేపే చల్లని గాలి; చెదురుతున్న కురులని సర్దడంలో సన్నని విసుగు,

Continue reading