క్షణం – మరుక్షణం

Posted by

నీవు ఎదురుపడిన ప్రతిసారి
మాటలు మరిచిన పెదవులు తెగ వణుకుతాయి ఒక క్షణం
మదిలో దాచుకున్నవన్నీ కళ్ళు చదివిపెడతాయి మరుక్షణం

నీ చేతిలో చేయి వేసి, అడుగులో అడుగు కలుపుతుంటే
ప్రపంచమే మరుగున పడుతుంది ఒక క్షణం
నువ్వే ప్రపంచమవుతావు మరుక్షణం

నీ ధ్యాసలో ఉండగా, వీచే చల్లని గాలి
మనసుకి చెక్కిలిగింతలు పెట్టి ఆడిస్తుంది ఒక క్షణం
అంతులేని విరహాన్ని రగిలిస్తుంది మరుక్షణం

నీ తలపులను ఊసులుగా మార్చాలి అంటే
అనంత పదకోశం ఉందన్న ధైర్యం ఒక క్షణం
మాటే రాక మూగపోతాను మరుక్షణం

నీకై జారే ప్రతీ కన్నీటి బిందువు
నువ్వే నా సైన్యం అని చెబుతుంది ఒక క్షణం
నువ్వే నా శత్రువు అని ప్రకటిస్తుంది మరు క్షణం

నీతో సహచర్యం
ప్రాప్తం అనిపిస్తుంది ఒక క్షణం
బ్రతుకే మనసారా పండిందనిపిస్తుంది మరు క్షణం

నీవు
“నల్లపూస”గా నా హ్రుదిపై నివసిస్తావు అన్న ఆనందం ఒకక్షణం
నల్లపూసై నా కంటిని సెలయేరుగా మారుస్తావని బాధ మరుక్షణం

నీవే నా ప్రాణం అనిపిస్తుంది ఒక క్షణం
నీవే నా? అనిపిస్తుంది మరుక్షణం

ప్రేమ జడివైనా, అలజడివైనా .. నువ్వే నా సర్వసం అనుక్షణం!!

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s