రామ కనవేమిరా??

Posted by

నా స్వామిని పేరులో నింపుకున్న ఓ చిలుకా..
నా స్వామి స్పర్శ తాకి ధణ్యమైన ఓ ఉడతా..
నా స్వామి పాద ధూళి తాకిన ఓ నేలా..
నా స్వామికి ఎంగిలి తినిపించిన ఓ శబరీ..
నా స్వామి వింటె నారి శబ్దానికి ఉలికి పడ్డిన సంద్రమా..
చప్పరే నా దేవునికి,
లోకం కోసం నన్ను కాదనుకున్నా, అతడే నా లోకమని!!

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s