ఇంత వరకు చదివిన మీ కవితలన్నిటిలోకి బాగా నచ్చిన కవిత ఇది. ఎంతో బాగుంది.

Like