కన్యాదానం

Posted by

తెర తీసిన తరుణంలో
నన్ను చదువ తొందరపడే అతని చూపులు
కొత్త రెక్కలు తొడిగే నా తలపులు
అతడు చాచిన చేతిలో నా దోసిలి పెట్టి
ముసి ముసిగా నవ్వుకుని మురిసిపొయే వేళ

భాజా భజంత్రీలతో మోగుతున్న మంటపంలో
వేద మంత్రాల నడుమ, “ఇహ నీదే నా చిట్టి తల్లి” అంటూ
కన్యాదానం చేసే నాన్న కన్నీళ్ళ పర్యంతమైతే..

ఏమి చేయను? ఎలా సంభాలించను?
అతడి గుప్పట్లో ఉండిపోయాయి చేతులు
వదలలేను, ఆ కన్నీటిని తుడవలేను, నా కంటి ధారను ఆపలేను

నాకై చాచిన చేతులలో నా నిన్నను మరువనా??
నన్ను మలచిన చేతిల్లో, నేన్నున్నాను అని నిలువనా??

(ఇవ్వాళ ప్రియ (నా ఫ్రెండ్) పెళ్ళికి వెళ్ళా!! కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్న గారు భాధపడ్డారు. నా మనసు ఇంకా ఆ క్షణం చుట్టూనే తిరుగుతుంది 😦 )

2 comments

  1. భావాలు బాగున్నాయి. కానీ మీరు వ్యక్తీకరణ ఇంకా బాగా చేయగలుగుతారు ఇంకొంచెం శ్రధ్ధ పెడితే.

    Like

Leave a Reply to Purnima Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s