స్థూలజగత్తుకూ కళాజగత్తుకూ ఎప్పుడూ బేధం ఉంటుంది. కళ కల్పన కాదు. అలాగని “నిజం” అంతకన్నా కాదు. ఆరెంటిమధ్యా ఉన్న సమన్వయం మాత్రమే. ఆ సమన్వయం ఎంత ఘాఢంగా కుదురితే కళ అంత ఉచ్చస్థితిలో ఉంటుంది.

బొమ్మరిల్లు ఒక సమన్వయ ప్రయత్నం. అసఫల కళాసృష్టి. అందులో “నిజాల్ని” వెతకాలంటే….నిరాశే మిగులుతుంది. ఆ నిజాలు నీ స్థయిలో ఉండాలంటే అసంతృప్తే మిగులుతుంది. As you say… go along the tide! Thanks Heaven that Love is Blind, for ignorance is truly bliss!!

Like