ఏం జరిగినా సంతోషంగా ఉండాలి అనేది ఒక Nonsense కాన్సెప్ట్. ఏడుపొస్తే ఏడవాలి. కోపం వస్తే చూపించాలి.
ఈ “ఆనంద సాగరానికి” అసలు అందం తెచ్చేది ఆ అలలే సుమా..!

మొత్తానికి, మనసేం చెప్పినా మైండ్ చెప్పింది వినాలంటావ్?… 🙂

ఏం జరిగినా హుందాగా తీసుకోగలగటం మనిషికి, జీవితానికి, బంధానికి కూడా అందం చేకూరుస్తుంది.
I see it in this post. Very well executed.

Like