ఊహలన్నీ ఊసులై..

Move on..


నేనీ మధ్యనే ఒక ఒంటి గది ఇంట్లోకి మారాను. నేను కలలు కన్న ఇల్లు. అసలు ఇన్నాళ్ల జీవితమే ఈ ఇంటికోసమే! గదే లోకంగా మారిపోయిన వేళ,

Continue reading