ప్రేమకథ-2


నాకూ ఒక ప్రేమకథ ఉంది. ఆమె కనుపాపల్లో ఎప్పుడూ నేనే ఉండేవాణ్ణి; మనసు పొరల్లో మాత్రం వేరొకడు. ఆమెవి అందమైన కళ్ళు. మనసుకే మెల్ల!

రాక్షసి


"ఇంటికి వెళ్ళాలని లేదురా! ఇంట్లో ఆ రాక్షసి ఉంటుంది." - కీబోర్డు పై చకచకా డాన్స్ చేస్తున్న వేళ్ళు, స్విచాఫ్ చేసిన పరికరంలా ఉన్నట్టుండి ఆగిపోయాయి. ఏం వాగుతున్నాన్నేను, తాగినవాడు మైకంలో వాగినట్టు? "ఏం బే, అంత ఘనం రాస్తున్నావ్.. జల్దీ టైపరా సాలా!" అని అటువైపు నుండి మెసేజ్ వచ్చేసరికి, ’ఎంటర్’ కీ దగ్గరగా ఉన్న చిటికెన వేలుని గుప్పెట్లో దాచేసి, చూపుడువేలితో ఒక్కో అక్షరాన్నీ డిలీట్ చేస్తూ పోయాను. "ఉన్నావ్రా సాలే?" ఎలా చెప్పాలో... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: