:))))))

నీ నిద్రను నాకు ఇంతకు ముందే పరిచయం చేసి ఉండి ఉంటే, ఈ పాటికి ఆచూకీ ఇట్టే పట్టేసేదాన్ని కదా… ఇప్పుడు తను నా దగ్గరకు వచ్చినా నేను గుర్తుపత్ట్టలేనే..!!
ఇక ఆ నిద్ర నీకు రహస్య స్నేహం[దెయ్యం] అయ్యుంటే గనక, ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు.
Anyway, “శీఘ్రమేవ good నిద్ర ప్రాప్తిరస్తు.” 😀

Like