లేని కథ

Posted by

రాముడు కాదనుకున్న సీతను చితి ఆహ్వానిస్తుంది, కోన ఆశ్రయమిస్తుంది, భూమి తనలో దాచుకుంటుంది.

వాల్మీకే వద్దనుకున్న సీతను. లేని కథకు నాయికను.

One comment

  1. బాగుందండి, వాల్మీకి వద్దనుకున్న సీత, వ్రాసీ లేదన్న కధ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s