హ్మ్మ్.. ఇచ్చిన ఆనందాన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా లాగేసుకొనే కలని పీడకల అనాలి 🙂

Like