మైత్రి (मित्रता)

Posted by

Translated version of HariShankar Parsai’s मित्रता

****

ఇద్దరు రచయితలు ఉన్నారు. ఇద్దరికీ అసలు పడేదికాదు, ఏవో గొడవలు. ఒకరినొకరు కిందకు లాగడానికి ప్రయత్నించేవారు. నేను వాళ్ళిద్దరి మధ్యా నెయ్యం కుదర్చాడానికి చాలా ప్రయత్నించాను కానీ, ఫలించలేదు.

నేనో రెండు మూడు నెలలు ఊర్లో లేను. తిరిగొచ్చి చూసేసరికి ఇద్దరూ పాలూ-నీళ్ళలా కల్సిపోయారు. ఒకేచోట కూర్చున్నారు. కలిసి టీ తాగుతున్నారు. గంటలకొద్దీ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. ఇద్దరి మధ్యా ప్రేమ పొంగింది.

ఒక మనిషిని, నేను అడిగా – “ఏం గురూ, వీళ్ళ మధ్య ఇంత గాఢమైన స్నేహం ఎలా? ఈ ప్రేమ వెనుక రహస్యమేంటి?”

జవాబు వచ్చింది – “వీళ్ళిద్దరూ కల్సి మూడో రచయితను కిందకు లాగటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s