ఊహలన్నీ ఊసులై..

అనువాదాలు: తెలుగులోకి vs తెలుగులోంచి


“తెలుగులో అనువాదాలు ఎక్కువగానే వస్తున్నాయి. తెలుగు నుండే జరగటం లేదు…” తెలుగునాట సాహిత్య అనువాదాల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా వినిపించే మాట ఇది. మాటమాటల్లో మామూలుగా అనే మాట

Continue reading

DigiHub: Tech Series in BBC Telugu


బిబిసి తెలుగు కోసం #డిజిహబ్ సీరిస్‍లో వచ్చిన వ్యాసాలు: 2nd Jul 2021: అంతర్జాలమందు అనుమానించువాడు ధన్యుడు, సుమతీ (Introduction) 16th Jul 2021: మెటాడేటాలోనే ఉంది

Continue reading