విషయం సూటిదే కానీ… : కున్‍వర్ నారాయణ్


కవి: కున్‍వర్ నారాయణ్మూలం: బాత్ సీధీ థీ పర్ (హిందీ)అనువాదం: పూర్ణిమ విషయం సూటిదే కానీ ఒకసారి భాష అనే చట్రంలో కొంచెం వంకరపోయి ఇరుక్కుపోయింది దాన్ని దక్కించుకునే ప్రయాసలో భాషను ఉల్టాసీదా చేసి విరిగొట్టి మెలిపెట్టి తిప్పి తిరగేశాను విషయం చెప్పడమన్నా జరగాలి లేదా భాషనుంచి అది బయటకన్నా రావాలి కానీ వీటివల్ల భాషతో పాటుగా విషయం కూడా పేచీ పెడుతూ పెంకిదైపోయింది. ఈ కష్టాన్నంతా ధైర్యంగా ఎదుర్కోకుండా నేను స్క్రూని విప్పకుండా దాన్నింకా బిగించేసేట్టు... Continue Reading →

Missing – అగుపడనోడి పోలిక: Kunwar Narayan


కవి: కున్‍వర్ నారాయణ్ మూలం: లాపతా కా హులియా (హింది) అనువాదం పూర్ణిమ అగుపడనోడి పోలికలు రంగు గోధుమ హంగు రైతులెక్క నుదుటిమీద గాయమైనట్టు మచ్చ ఎత్తు ఐదడుగులకంటే తక్కువైతే కాదు మాట్లాడతడు ఏ చింతా లేనట్టు నత్తోడు వయసు అడిగితే వేల ఏళ్ళకన్నా కాస్త ఎక్కువే అంటడు పిచ్చోని లెక్క కొడతడు - కానీ కాదు ఎత్తులనుంచి పడి బొక్కలు ఇరగొట్టుకున్నాడు, మస్తు సార్లు అందుకే, చూడ్డానికే అతికించినట్టుంటడు హిందుస్తానీ నక్షా లెక్క! Missing Color... Continue Reading →

New Books – కొత్త పుస్తకాలు: Kunwar Narayan


New books, at first from a distance stare at me with a shyness Then, shrugging off any hesitation they sit and spread in front of me, on the table I read The first introduction... touch with the thrill of a handshake a beginning... they open up slowly page by page intense proximity Some become friends... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: