ఊహలన్నీ ఊసులై..

Flush!


కడుపులో మెలితిప్పుతోన్న బాధ వల్ల పనిపై ఏకాగ్రత ఉన్నట్టు నటించటం కూడా వీలుపడ్డం లేదని గ్రహించింది ఆమె. మళ్ళీ రెస్ట్ రూంకేసి వెళ్తే, చూసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారోనన్న

Continue reading

న్యాయం?!


ప్రియమైన ముఖ్యమంత్రిగారికి, నమస్కారాలు! ముందుగా, నా మాట మన్నించి నన్నో సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలించి, నేను అజ్ఞాతంలో ఉండేలా చూసినందుకు మీకు వేలవేల నమస్కారాలు! ఈ ప్రపంచం

Continue reading