ఊహలన్నీ ఊసులై..

ఆత్మపరిశీలనకు పరిచిన దారులు, సత్యవతి కథలు


తొలి ప్రచురణ: వివిధ, ఆంధ్రజ్యోతి. 20.12.2021 పోయినేడాది ఒక రోజు, రాత్రి పదకొండింటికి ఒక ఫ్రెండ్ మెసేజ్ చేస్తే “ఆఫీస్ పనిలో ఉన్నాను. మళ్ళీ మాట్లాడతాను” అని

Continue reading