ఊహలన్నీ ఊసులై..

మరో రోజు..


“శశీ.. నాకు నిద్ర ముంచుకొచ్చేస్తుందీ, పడుకుంటాను. నీకింకా పని ఉందా?” “హమ్మ్.. రేపో ప్రెజంటేషన్ ఇవ్వాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్! నువ్వు పడుకో.. “తన భార్యకి గుడ్ నైట్

Continue reading

ఓ “చిన్నూ” కథ


చిన్నూ.. రా త్వరగా! ఆటో అంకుల్ లేట్ అయ్యితే మళ్ళీ తిడతాడు”“అక్కా.. ఇది చూలు, మా మిస్సూ.. నాకూ ఇక్కడా g.. o..o..d అని రాసింది. నేనింటికెళ్ళీ..అమ్మకి

Continue reading