ఊహలన్నీ ఊసులై..

ఒక రోజు


ఆమెతో నాకు పరిచయం ఉంది. సంబంధమూ ఉంది. ఏర్‍పోర్ట్ లో కలిసాం. ఎప్పుడూ పుస్తకాల్లో మునిగిపోయేవాణ్ణి ఆ పూటెందుకో దిక్కులు చూస్తూ ఉన్నాను. ఆమె తళుక్కుమంది. ’బాగుందే’

Continue reading