పోటీదారులు

Posted by

ఆమె-1 కూ, ఆమె-2 కూ మధ్య పోటీ మొదలయ్యింది. ఇద్దరూ చెరో మట్టి బొమ్మ చేయాలి – అతడి బొమ్మ. ఎవరి బొమ్మ అతడికి దగ్గర పోలికలతో ఉంటే, వారికే ట్రోఫీ – అతడు. 

నిజానికి వీళ్ళ మధ్య పోటీలో సమానత్వం లేదు. ఆమె-1 బలమైన ప్రత్యర్థి. ఆమె-2 కన్నా ఆమె అన్ని విధాలా సీనియర్ – వయస్సులోనూ, అనుభవంలోనూ, అతడితో పరిచయం, స్నేహం, ప్రేమ, వగైరాలలోనూ. ఈ పోటీకి కామెంటేటర్లు లేరుగానీ, ఉండుంటే ఆమె-2ను తీసిపాడేద్దురు వారి మాటల్లో!

ఆమె-1 మట్టి తీసుకొని పని మొదలెట్టేసింది. మెల్లిమెల్లిగా మట్టి ముద్ద అతడి రూపును సంతరించుకుంటోంది. 

ఆమె-2 కళ్ళుమూసుకొని మట్టిని తీసుకొని పిసుకుతూనే ఉంది. ఎంతకీ అతడి రూపం ఆమె ఊహకి అందటం లేదు. సమయం అయిపోతుంది. అతడనగానే ఆమెకు తోచే రూపాన్ని మట్టిలో మలిచింది.

ఇద్దరు చేసిన బొమ్మలూ అతడికి చూపించడానికని తీసుకెళ్ళారు. ఆ పాటికే అతడు మరొకరిని మెడలో తాళైయ్యాడు. 

ఇద్దరూ బొమ్మలను నేలకేసి కొట్టారు. నుజ్జునుజ్జు చేశారు. ఆవేశం తగ్గాక వారిద్దరికీ ఆపుకోలేనంత నవ్వొచ్చింది.

నవ్వేశారు. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s